Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu e-usług Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie

§1.Definicje

 1. "Serwis" – Portal e-usług Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dostępny pod adresem https://euslugi.zdp.ketrzyn.pl/.
 2. "Usługa informacyjna" – usługa umożliwiająca odnalezienie lokalizacji obiektów określonych w katalogu usług będących częścią Serwisu.
 3. "Użytkownik" – osoba przeglądająca lub korzystająca z Serwisu.
 4. "Autoryzacja" – proces potwierdzający tożsamość użytkownika.
 5. "Rejestracja" – proces umożliwiający zebranie danych na podstawie danych udostępnionych przez usługę Węzła Krajowego.
 6. "Logowanie" – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika loginu i hasła do usługi SSO Węzła Krajowego w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług interaktywnych.
 7. Administrator Serwisu - Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o. oraz Aspello Sp. z o.o.
 8. Administrator danych osobowych przetwarzanych w Serwisie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa tryb, zakres oraz zasady korzystania z usług publicznych udostępnionych poprzez Portal e-usług Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Z chwilą pierwszego zalogowania Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Administratora danych osobowych oraz Usługodawców, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług elektronicznych i na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane o Użytkownikach będą wykorzystywane tylko do wykonywania zadań statutowych Administratora a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług elektronicznych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgody, o których mowa powyżej, co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług. W tym celu użytkownik powinien przejść do „Edycji danych użytkownika” i wykonać akcję „Usuń konto”.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

§3. Dostęp do usług

 1. Dostęp do usług jest zróżnicowany ze względu na:
  1. rodzaj usługi, do której użytkownik chce uzyskać dostęp
  2. poziom autoryzacji użytkownika
 2. Usługi informacyjne dostępne są dla użytkowników nieautoryzowanych oraz użytkowników autoryzowanych.
 3. Usługi interaktywne dostępne są wyłącznie dla użytkowników autoryzowanych, tzn. takich, którzy wcześniej dokonali rejestracji oraz zalogowali się do systemu.
 4. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania. Dane przekazywane na etapie rejestracji to dane pobierane z usługi Węzła Krajowego (login.gov.pl) czyli: imię, nazwisko, pesel, adres e-mail.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w procesie rejestracji prawdziwych danych oraz zaakceptowania poniższego regulaminu.

§4. Zasady korzystania z usług

 1. Dane publikowane w ramach usług mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą służyć za podstawę jakichkolwiek roszczeń czy oskarżeń wobec właściciela Serwisu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 2. Informacje i dane zawarte w Serwisie stanowią własność właściciela Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługi informacyjne służą odnalezieniu lokalizacji obiektów określonych w katalogu usług będących częścią Serwisu.
 4. Usługi interaktywne służą wskazaniu określonego zdarzenia na mapie, co skutkuje przesłaniem informacji na jego temat do odpowiednich jednostek i służb.
 5. Użytkownik otrzymuje niezwłoczną informację po zmianie statusu jego zgłoszenia.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.
 7. Zgłoszenie zdarzenia przez Użytkownika nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Decyzję co do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia podejmuje każdorazowo Administrator systemu. Informacja nt. przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia zostaje niezwłocznie przesłana Zgłaszającemu.
 8. Fakt zgłoszenia przez Użytkownika zdarzenia nie może być podstawą roszczeń lub oskarżeń wobec jednostek i służb odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń, nawet jeśli zgłoszenie zostało przyjęte ale nie podjęto działań naprawczych.

§5. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator Serwisu gwarantuje, iż Usługi elektroniczne świadczone są zgodne z przepisami polskiego prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika bądź osoby upoważnionej przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 3. Administrator zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 4. Administrator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§6. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom lub podmiotom.
 2. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu i formularzy. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sprzeczne z prawem.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Użytkownika przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Użytkownika.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swojego konta. Usunięcie konta następuje na wniosek właściciela konta złożony przez Serwis zgodnie z §2 ust 8 regulaminu.

§8. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie https://euslugi.zdp.ketrzyn.pl/.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej https://euslugi.zdp.ketrzyn.pl/ o ile w Regulaminie nie zastrzeżono inaczej.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta.
PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ